адрес, карти, Велико Търново, СортБГ ООД

СортБГ ООД, SortBG Ltd., внос о сервиз, фото, сепаратори, калибратори, сортиращи, почистващи, дозиращи, кантари, теглови, дозатори, сепаратори

ФОРУМ, Forum, СортБГ ООД, SortBG Ltd., внос о сервиз, фото, сепаратори, калибратори, сортиращи, почистващи, дозиращи, кантари, теглови, дозатори, сепаратори

SWEDA, СВЕДА, СортБГ ООД, SortBG Ltd., внос о сервиз, фото, сепаратори, калибратори, сортиращи, почистващи, дозиращи, кантари, теглови, дозатори, сепаратори

СортБГ ООД, SortBG Ltd., внос о сервиз, фото, сепаратори, калибратори, сортиращи, почистващи, дозиращи, кантари, теглови, дозатори, сепаратори

СортБГ ООД, SortBG Ltd., внос о сервиз, фото, сепаратори, калибратори, сортиращи, почистващи, дозиращи, кантари, теглови, дозатори, сепаратори

 • ПРОМИШЛЕНИ
  МАТЕРИАЛИ И
  ПРОДУКТИ -
  сортиране
 • 1.Рециклиране.
  сортировка
  на отпадъци,
  минерали
 • 2.Сортиране на
  пластмасови
  гранули и материали
  по цвят
 • 3.Соли, минерали
  стъкло и слюди -
  сортирани по цвят
  и сруктура
 • 4.ВИДЕО: Сортиране
  на РЕТ люспи с
  фотосепаратор
  още Видео от тук...
 • 5.СХЕМА
  раделяне
  на пластика с
  фотосепаратор

1.Рециклиране. Сортировка на отпадъци, минерали, стъкла, пластмаси

Почистваща, сортираща, техника, елеватор, кофичков, ооо, форумагропрон, сортбг, фото, сепаратори Технологията на фотосепарацията намират широко приложение не само в хранителната промишленост, но и на промишлените предприятия. Фотосепараторите са доказали своята значимост и качество при сортиране на битови отпадъци, минерали, стъкла, соли, пластмаси.
Разделянето на минерали и елементи в преработката на руди поставят високи изисквания  пред сортировъчните процеси. Сортировката на минерали може да се извършва по различни критерии — по цвят, форма, структура, химически състав. Разпознаването по цвят има най-голямо значение в преработката на минерали, скъпоценни камъни, руди и цени метали. Фотосепараторите надеждно отделят годния продукт от чуждите частици и материали, гарантирайки при това висок процент на извличане на прими и качество на сортиране.
Не по-малко критическо значение има сортировка при рециклиране. Рециклирането (сортировка на отпадъци и тяхната вторична преработка) е една от важните проблеми на  съвременността. От година на година значимостта на преработващите отрасли все по-вече нараства във връзка  с растящата необходимост за  съхранение на природните източници и съхранението на екологията на планетата. Грамотната утилизация на отпадъците и тяхната вторична преработка (рециклиране) прави възможно получаване на  нова продукции с много по-малки енерго и ресурсо разходи. На рециклиране подлежат хартия, картон, стъкло, пластмаси, метал. При преработка на хартиени отпадъци, например, се произвежда картон, еднократна посуда, картички, амбалажна хартия и т.н. Стъклото се  преработва за опаковки за хранителни продукти, лампи и т.н..

Широкото разпространение на полимерната продукция на пазара  диктува необходимостта от използване  на вторична пластмаса от преработени пластмасови отпадъци, пластмасата е материал, подлежащ на вторична преработка. Съществуващите  способи за преработка на отпадъците ПЭТ може да разделим на две основни групи: механически и химически (или физико-химически). Методите на химическа преработка довеждат до отделяне на  чисти материали, на тази технология е свързана с големи  разходи. Затова най-популярен е механическият метод, който предполага получаване на крайни  изделия директно от разтопени парчета ПЭТ.
Дадената  технология включва няколко различни стадия: събиране и сортировка на пластмасовите отпадъци , тяхното раздробяване, почистване, преработка в гранулат и нови изделия. Сортировката на пластмаси и отделянето на негодните полимерни и други примеси имат първостепенно значение за целия  производствен цикъл, защото наличието на негативни примеси може съществено да повлияе на качеството на крайния продукт.

csort, ПЕТ, ПВХ, сортиране, фото, сортировач годен / негоден фото, сортираща, машина, пласмаса, ПЕТ, ПВХ

фото, сапаратор, пласмаса годен / негоденфото, сепаратор

фото, сепаратор, пласмаса годен / негоден фото, сепаратор


Сортировката на отпадъците може да се извърши, както ръчно, така и мехаанизирано с помощта на  различни сортировъчни системи. Цветовата сортировка позволява да се разделят отпадъците  по цвят. Методите, основани на пропускане през материала на различни  излъчвания (инфрачервени или рентгенови -лъчи), позволява разделяне на различните видове полимери.
След сортировка на пластмасата материала се подава за преработка (надробяване, гранулиране). На първия етап суровината се надробява до състояние на големи парчета по удобни за почистване от такива нежелани примеси като етикети, остатъци от лепило или продукт и т.н. За почистване се използват сепаратори, основани на различни принципи на работа: въздушни или с течност, а така също и фотосепаратори. След почистване парчетата преминават втора стадия надробяване за преработка в гранулат.
Вторичната пластмаса може да бъде използвана за производство на бутилки, опаковки, ленти и т.н.

csort, sort, bg, сортира, промишлени, материали, пласмаса, стъкло csort, sort, bg, сортира, промишлени, материали, пласмаса, стъкло csort, sort, bg, сортира, промишлени, материали, пласмаса, стъкло csort, sort, bg, сортира, промишлени, материали, пласмаса, стъкло csort, sort, bg, сортира, промишлени, материали, пласмаса, стъкло csort, sort, bg, сортира, промишлени, материали, пласмаса, стъкло

ФОТОСЕПАРАТОР - Coртира минерали, слюди и соли, насипни, пласмасови, стъклени и тяхни производни, както и други насипни промишлени продукти

СортБГ ООД, SortBG Ltd., внос о сервиз, фото, сепаратори, калибратори, сортиращи, почистващи, дозиращи, кантари, теглови, дозатори, сепаратори

СортБГ ООД, SortBG Ltd., внос о сервиз, фото, сепаратори, калибратори, сортиращи, почистващи, дозиращи, кантари, теглови, дозатори, сепаратори

сортиране, пласмасови, гранули2.Сортиране на пластмасови гранули и материали по цвят и структура

Фотосепараторът е Вашето решение за постигане на най-висока качество на сортиране на пластмасовите гранули и постигане на най-високо качество при отделяне на дефектни гранули имащи различен цвят като петна от изгаряне или замърсяване които разделя според предварително зададени параметри.

1

1 CSort, zorkiy, smartsort, фото, електронни, сортиращи, машини, фотосепаратори, българия годен / негоден пласмаса, гранули, фото, електронни, дортиращи, машини, фотосепаратори

2 пласмаса, гранули, фото, електронни, дортиращи, машини, фотосепаратори годен / негоден пласмаса, гранули, фото, електронни, дортиращи, машини, фотосепаратори

3 пласмаса, гранули, фото, електронни, дортиращи, машини, фотосепаратори годен / негоден пласмаса, гранули, фото, електронни, дортиращи, машини, фотосепаратори

4 пласмасови гранули - сортирани по цвят годен / негоден пласмасови гранули - сортирани по цвят

5 пласмаса, гранули, фото, електронни, дортиращи, машини, фотосепаратори годен / негоден пласмаса, гранули, фото, електронни, дортиращи, машини, фотосепаратори

6 пласмаса, гранули, фото, електронни, дортиращи, машини, фотосепаратори годен / негоден пласмаса, гранули, фото, електронни, дортиращи, машини, фотосепаратори

 

 

СортБГ, СортБГ ООД, SortBG, CSort, фото, сепаратор, сортиращи, машини, форум, агро, сортиране, почистване, калибриране, българия

csort, sort, bg, сортира, промишлени, материали, пласмаса, стъкло 3.Сортиране на соли, минерали, стъкло и слюди - сортиране по цвят и структура.

соли, минерали, сортиране, фото, електронни, сепараториСоли, минерали и слюди - сортирани по цвят

1.Сортировка на сол с фотоелектронна сортираща машина

соли, минерали, сортиране, фото, електронни, сепаратори годен продукт / негоден соли, минерали, сортиране, фото, електронни, сепаратори

2.Соли и минерали - сортиране на фотоелектронна сортираща машина

соли, минерали, сортиране, фото, електронни, сепаратори годен / негоден соли, минерали, сортиране, фото, електронни, сепаратори

соли, минерали, сортиране, фото, електронни, сепаратори годен / негоден соли, минерали, сортиране, фото, електронни, сепаратори

3.Сортиране на слюда с фотоелектроннен сепаратор

слюдА, сортиране, фото, сепаратор слюда, фото, сепаратор

 

1.Рециклиране. Сортировка на отпадъци, минерали, стъкла, пластмаси
2.Сортиране на пластмасови гранули и материали по цвят и структура
3.Сортиране на соли, минерали, стъкло и слюди - сортиране по цвят и структура
4.ВИДЕО : Сортиране на РЕТ люспи с фотосепаратор още видео ...
5.СХЕМА НА РАЗДЕЛЯНЕ НА ПЛАСТИКА ПО ЦВЯТ С ФОТОСЕПАРАТОР
Почистваща, сортираща, техника, елеватор, кофичков, ооо, форумагропрон, сортбг, фото, сепаратори
ФОТОСЕПАРАТОР - Coртира минерали, слюди и соли, насипни, пласмасови, стъклени и тяхни производни, както и други насипни промишлени продукти

СортБГ ООД, SortBG Ltd., внос о сервиз, фото, сепаратори, калибратори, сортиращи, почистващи, дозиращи, кантари, теглови, дозатори, сепаратори

Препоръчваме оборудване за почистване и калибриране с калибровъчен вибросепаратор, вибропневмо маса, а също и елеватори и вибротранспортьори, машини за теглене и дозиране на насипни продукти.

СортБГ ООД, SortBG Ltd., внос о сервиз, фото, сепаратори, калибратори, сортиращи, почистващи, дозиращи, кантари, теглови, дозатори, сепаратори

СортБГ ООД, SortBG Ltd., внос о сервиз, фото, сепаратори, калибратори, сортиращи, почистващи, дозиращи, кантари, теглови, дозатори, сепаратори

Безплатен тест

Амарант
Горчица
Грах

Елда

Ечемик
Ечемик белен
Кафе
Кедрови ядки
Коноп
Кориа
Лен
Лешник
Леща
Лимец
Лук
Минерали
Нахут
Овес
Орехи
Ориз
Пластмаса
Пластмаса раздробена
Полиетилен (РЕТ) гранули
Полиетилен (РЕТ) флекс
Полиетилен вторичен
Просо
Пшеница
Ръж
Слюда
Стъкло
Соли
Сафлор
Слънчоглед
Сол
Соя
Стафиди
Тиквено семе
Фасул
Фъстъци
Царевица
Черен пипер
Червен пипер
Чесън

СортБГ ООД, SortBG Ltd., внос о сервиз, фото, сепаратори, калибратори, сортиращи, почистващи, дозиращи, кантари, теглови, дозатори, сепаратори

СортБГ ООД, SortBG Ltd., внос о сервиз, фото, сепаратори, калибратори, сортиращи, почистващи, дозиращи, кантари, теглови, дозатори, сепаратори

СортБГ ООД, SortBG Ltd., внос о сервиз, фото, сепаратори, калибратори, сортиращи, почистващи, дозиращи, кантари, теглови, дозатори, сепаратори

СортБГ ООД, SortBG Ltd., внос о сервиз, фото, сепаратори, калибратори, сортиращи, почистващи, дозиращи, кантари, теглови, дозатори, сепаратори

СортБГ ООД, SortBG Ltd., внос о сервиз, фото, сепаратори, калибратори, сортиращи, почистващи, дозиращи, кантари, теглови, дозатори, сепаратори

СортБГ ООД, SortBG Ltd., внос о сервиз, фото, сепаратори, калибратори, сортиращи, почистващи, дозиращи, кантари, теглови, дозатори, сепаратори