ЕВРОПРОГРАМИ, европейски, програми, финансиране, проекти, консултации, СортБГ ООД, мярка, 4.2., преработка, България ЕВРОПРОГРАМИ, европейски, програми, финансиране, проекти, консултации, СортБГ ООД, мярка, 4.2., преработка, България

СортБГ, СортБГ ООД, SortBG, CSort, фото, сепаратор, сортиращи, машини, форум, агро, сортиране, почистване, калибриране, българия, лого, фото

СортБГ, СортБГ ООД, SortBG, CSort, фото, сепаратор, сортиращи, машини, форум, агро, сортиране, почистване, калибриране, българия, лого, фото

ЕВРОПРОГРАМИ, европейски, програми, финансиране, проекти, консултации, СортБГ ООД, мярка, 4.2., преработка, България

Условия за кандидатстване по мярка 4.2, вкл. приложения и образци на документи

 

ЕВРОПРОГРАМИ, европейски, програми, финансиране, проекти, консултации, СортБГ ООД, мярка, 4.2., преработка, България

За повече информация:

 http://www.mzh.government.bgmzg, мзг

  

ЕВРОПРОГРАМИ, европейски, програми, финансиране, проекти, консултации, СортБГ ООД, мярка, 4.2., преработка, България ЕВРОПРОГРАМИ, европейски, програми, финансиране, проекти, консултации, СортБГ ООД, мярка, 4.2., преработка, България

контакти, сортбг, оод, адрес, телефон, сисорт

 • Финансиращи
  програми
  Мярка ...
 • Подготовка
  и управленив
  на проекти
 • ФОТОСЕПАРАТОР
  МЯРКА 4.2.
  ПОДГОТОВКА
 • АКТУАЛНИ
  ОБРАЗЦИ
  ДЕКЛАРАЦИИ

Програма за развитие на селските райони (2014 - 2020 г.)

Цели :

 • Повишаване на конкурентоспособността на селското стопанство и жизнеспособността на стопанствата, за повишаване на доходите на производителите и осигуряване на доставката на качествени хранителни продукти.

 • Опазване на екосистемите и устойчиво управление и използване на природните ресурсите в земеделието, горското стопанство и хранителната промишленост.

 • Социално-икономическо развитие на селските райони, осигуряващо нови работни места, намаляване на бедността, социалното включване и по-добро качество на живот.

Приоритети:

 • Насърчаване на иновациите в производството, пазарната организация и управлението;

 • Предотвратяване и приспособяване към климатичните промени;

 • Опазване и възстановяване на околната среда.Мерки за земеделски производители в програмата, по които "СортБГ"ООД предлага консултантски услуги:

Проектите представляват искания за безвъзмездно финансиране по планирани от Вашата организация дейности – за инвестиции в оборудване, в обучение на заетите, в иновации.
Всяка схема има заложени изисквания и критерии, както към кандидатите, така и към проектните предложения и разходите, описани в бюджета на проекта. За да получите одобрение, трябва да се докажат възможностите Ви за реализация на проекта – финансов и управленски капацитет, човешки ресурси, опит в изпълнението на дейности, сходни с планираните във Вашето проектно предложение.
Ето защо успешното кандидатстване се състои в добрата обосновка и ясно структурираната информация, описваща проекта.


Мярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства

Подкрепа за материални и нематериални инвестиции в новосъздадени и съществуващи земеделски стопанства.
Общ бюджет – 150 млн. евро

Мярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

Подкрепа за модернизация на физическите активи на предприятията, които преработват земеделски продукти.  Инвестиции към по-ефективно използване на ресурсите и постигане на стандартите на ЕС. 

Подмярка 6.4.1. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

Предоставя се подкрепа на земеделски производители или микропредприятия в селски райони за развитие на туризъм, развитие на услуги във всички сектори, производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление, развитие на занаяти и други неземеделски дейности. 

Мярка 7 Основни услуги и обновяване на селата в селските райони

Мярка 8 Инвестиции в развитието на горските площи и подобряване на жизнеспособността на горите

Мярка 8.1. Залесяване и създаване на горски масиви – разходи за създаване

Мярка 8.3. Предотвратяване и възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития

Мярка 8.4. Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития

Мярка 8.5. Инвестиции, подобряващи устойчивостта и екологичната стойност на горските екосистеми

Мярка 8.6. Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти

 

Ние ще Ви консултираме безплатно:

- коя програма е най подходяща за Вас

- да Ви подготвим документите за кандидатсване

- да Ви предложим селскостопанска техника за участие по финансирашите програми и да я доставим след получаване на финансиране

-да изготвим проекти за вашите жилищни и производственни помещения

-да организираме строителството след получаване на финансиране

- да окажем съдействие за осигуравяне на допълнително съфинансиране от банка или друга финансова институция

Ние ще Ви ориентираме в изискванията и условията на избраната от Вас програма, ще подготвим проектните формуляри и ще Ви съдействаме при събирането на необходимите документи.

- ще опишем стъпките, които трябва да предприемете при кандидатстване;

- ще подготвим основните документи за кандидатстване – формуляри, заявления, бизнес план, предпроектни проучвания;

- ще Ви консултираме относно видовете разходи и дейности, които трябва да се заложат;

- ще попълним необходимите декларативни документи според изискванията;

- ще подготвим списък с прилежащите документи, които трябва да подготвите.

Ние ще Ви окажем професионално съдействие:

- консултации и подготовката на необходимата тръжна и отчетна документация

- управлението на направените по бюджета разходи.

Ние ще Ви извършим вместо Вас :

 • да изготвим план за изпълнение на проекта;

 • да подготвим тръжната документация и да Ви помогнем да проведете с успех тръжните процедури за избор на подизпълнители;

 • да Ви консултираме относно счетоводната отчетност на проекта;

 • да подготвим междинни и финални отчети;

 • да структурираме на цялостната документация в проектно досие;

 • да приключим изпълнението на проекта

контакти, сортбг, оод, адрес, телефон, сисорт

Участие с фотосепаратор по мярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти 

Фотосепараторите са уникално иновационно оборудване- високоверни апарати, предназначени за електронно-оптическа сортировка на насипни продукти : селскостопански култури и промишлени материали по цвят.

фото, сепаратори, сортиращи, машини, сортбг, сортира, насипни, продукти

Подпомагането по мярката ще бъде насочено към модернизиране на физическите активи на предприятията преработващи земеделски продукти с цел производство на нови и качествени продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка.

Краен срок за прием на проекти: 16 май 2018 г., 17.30 часа

Бюджет: 166 243 000 лева

Вид на подкрепата
Подкрепа се предоставя на територията на цялата страна за инвестиции в материални и/или нематериални активи, подобряващи цялостната дейност на предприятията.

Инвестициите, обект на подкрепа, следва да са свързани с:
• Преработка и/или маркетинг на продукти в обхвата на Приложение I към Договора за ЕС или на памук, с изключение на рибни продукти;
• Развитие на нови продукти, процеси и технологии за продукти в обхвата на Приложение I към Договора за ЕС или на памук, с изключение на рибни продукти;

Подпомагане по мярката ще се предоставя за избрани първични производствени сектори свързани с преработката/маркетинг на продукти, описани в Приложение І на Договора за функциониране на Европейския съюз и памук, както следва:
а) мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;
б) месо и месни продукти;
в) плодове и зеленчуци, включително гъби;
г) пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;
д) зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;
е) растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на маслиново масло;
ж) технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;
з) готови храни за селскостопански животни (фуражи);
и) гроздова мъст, вино и оцет.

Подкрепата ще бъде насочена към закупуване и изграждане на инвестиции, свързани с:
• Инвестиции в процеси и технологии за производство на продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка;
• Инвестиции свързани с изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, необходими за производството и маркетинга;
• Инвестиции в инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга;
• Инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене с цел запазване качеството на продукцията;
• Инвестиции в специализирани транспортни средства за превоз на суровини и/или готова продукция, включително хладилни транспортни средства;
• Инвестиции, свързани с внедряването на системи за управление на качеството;
• Преработка на биомаса за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници;
• Инвестиции за постигане на съответствие със стандартите на Общността, включително пречиствателни съоръжения

Допустими разходи 
• Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, включително чрез лизинг;
• Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг;
• Общи разходи, свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта;
• Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта”;
• Разходи за закупуване на земя до 10% от общия размер на допустимите инвестиционни разходи;
• Разходи за закупуване на сгради в селски райони до 10% от общия размер на допустимите инвестиционни разходи.

Бенефициенти:
– Земеделски производители регистрирани съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители  и Групи/Организации на производители;
– Предприятия /Физически и Юридически лица/, включително пазари на производители регистрирани съгласно Закона за стоковите борси и тържища.

1. Кандидатите следва да са физически или юридически лица регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които са микро, малки, средни и големи предприятия .
2. Ако кандидатът е земеделски производител, то стопанството му трябва да има стандартен производствен обем не по – малък от 8 000 евро;

Критерии за оценка:
Критериите за подбор ще гарантират насочване на финансовата помощ към проекти свързани с: преработка на суровини от чувствителните сектори съгласно Приложение № 5 (животновъдство, зеленчукови, овощни, влакнодайни, медицински и ароматни култури), въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии и иновации в ХВП, инвестиции за покриване стандартите на ЕС и преработка и производство на биологични продукти. Приоритет ще бъде осигурен и за проекти осигуряващи устойчива заетост в селските райони и насърчаващи кооперирането и интеграцията между земеделските производители и предприятия от хранително – преработвателната промишленост. За постигане балансирано разпределение на средствата ще бъде осигурен приоритет за кандидати на територията на, райони с по–ниско ниво на подкрепа и райони с природни и други специфични ограничения.

Интензитет и размер на помощта
Финансовата помощ е в размер на 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е в рамките на 29 337 лева.
Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периода на прилагане на Програмата е в рамките на 3 911 600 лева.

Содержимое 4

♦ Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

ВАЖНО УТОЧНЕНИЕ ЗА КАНДИДАТИТЕ ПО ПОДМЯРКА 4.2


Във връзка със стартиралия прием на заявления за подпомагане по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от ПРСР 2014-2020 г., Ви информираме, че  това са актуалните образци на „Декларация за видовете и количества суровини”, „Справка за съществуващия и нает персонал към края на предходната спрямо кандидатстването календарна година”, както и „Таблица за допустими инвестиции” с коригирани инструкции за попълването й. Наличен е и образец на бизнес плана във формат .xls, в който всички клетки са отключени за попълване.